కె సి ఆర్ ఒక నియంత

Click above for full article కోవిడ్ 19 వచ్చిన దగ్గర నుండి కె సి ఆర్ చాలా హుషారు గా పని చేస్తుండని అందరూ అన్నారు కానీ నిజానికి కరోనా టెస్టులు విషయంలో చాలా నిర్లక్షయం గా వ్యవహరించారని చెప్పడం లో అతిశయోక్తి లేదు.

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started